Tin tức

Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học đợt tháng 01/2018

Thứ sáu - 08/09/2017 07:37
Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh hệ dài hạn vừa làm vừa học đợt tháng 01/2018
 
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số :  612 /TB -ĐHTM                                                                  Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2017
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
 HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017
 
Căn cứ Qui chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, ban hành kèm theo quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông tư số: 15/2011/TT-BGDĐT ngày 9 tháng 4 năm  2011 sửa đổi, bổ sung một số điều  của quy chế tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học;
Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho trường Đại học Thương mại năm 2017;
Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh hệ đại học hình thức Vừa làm học vừa học (hệ Tại chức cũ), năm 2017.
1. NGÀNH ĐÀO TẠO:
1.1 Ngành Quản trị kinh doanh: chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
1.2 Ngành Kế toán: chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.
1.3 Ngành Kinh tế: chuyên ngành Quản lý kinh tế.
1.4 Ngành Tài chính – ngân hàng: chuyên ngành Tài chính ngân hàng thương mại.
1.5 Ngành Luật kinh tế: chuyên ngành Luật kinh tế.
1.6 Ngành Quản trị khách sạn: Chuyên ngành Quản trị khách sạn.
1.7 Ngành Marketing: chuyên ngành Marketing & Quản trị thương hiệu.
1.8 Ngành Thương mại điện tử: chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử.
1.9 Ngành Quản trị nhân lực: chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực.
1.10 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành: chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành.
1.11 Ngành Ngôn ngữ Anh: chuyên ngành Tiếng Anh thương mại.

Ứng với mỗi ngành đào tạo, Trường chỉ tổ chức thi tuyển và mở lớp khi có đủ số lượng thí sinh.
2. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
2.1. Thời gian đào tạo : Bốn năm rưỡi
2.2. Địa điểm học : Trường Đại học Thương mại
2.3. Hình thức học : các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.
3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH :
3.1. Điều kiện dự thi
3.1.1. Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế, có đủ các điều kiện dưới đây đều được dự thi tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH):
a) Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề.
b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo qui định hiện hành. Đối với những người tàn tật, khuyết tật, tùy tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành học hiệu trưởng xem xét quyết định cho dự thi tuyển sinh.
c) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí đăng ký dự thi.
3.1.2. Những người không đủ các điều kiện kể trên và những người thuộc diện dưới đây không được dự thi
a) Không chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời kỳ thi hành án hình sự.
b) Những người bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ thời hạn quy định tính từ ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày dự thi.
c) Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chưa được thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.
3.2. Các môn thi tuyển  :     Toán, Vật lý, Hoá học.
        Hình thức thi: tự luận
3.3. Diện trúng tuyển
Những thí sinh có đủ các điều kiện dự thi, dự thi đủ số môn quy định, đạt điểm trúng tuyển do Trường quy định cho từng ngành đào tạo, từng đối tượng, theo từng khu vực và không có môn nào bị điểm không (0) thì thuộc diện trúng tuyển.
3.4. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:
3.4.1 Chính sách ưu tiên theo đối tượng :
a) Nhóm ưu tiên 1(UT1) gồm các đối tượng :
- Đối tượng 01: công dân Việt nam có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.
- Đối tượng 02: công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 60 tháng trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm liên tục là Chiến sĩ thi đua, được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen (có bản sao giấy chứng nhận và bằng khen);
- Đối tượng 03: người lao động thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bộ trở  lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, người được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Đối tượng 04:
+ Thương binh, bệnh binh, người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh (có thẻ và xác nhận của phòng LĐ TBXH);
+ Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại khu vực I (có xác nhận của Thủ trưởng từ cấp trung đoàn hoặc Quận, Huyện trở lên);
+ Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học  có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên (có xác nhận của Thủ trưởng từ cấp trung đoàn hoặc Quận, Huyện trở lên)
+ Quân nhân, công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ đã xuất ngũ (có bản sao QĐ xuất ngũ), có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;
- Đối tượng 05:
+ Con liệt sĩ (có xác nhận của phòng LĐ TBXH).
+ Con thương binh hoặc con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; (có xác nhận của phòng LĐ TBXH).
+ Con của người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động 81% trở lên;   con của Bà mẹ Việt nam anh hùng, con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;
+ Con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).
+ Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do  hậu quả của chất độc hoá học.
+ Công nhân viên chức có thời gian làm việc liên tục từ 24 tháng trở lên tại khu vực 1.(có xác nhận của cơ quan cho đi học)
b) Nhóm ưu tiên 2(UT2)  gồm các đối tượng :
- Đối tượng 06:
+ Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học.
+ Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 18 tháng không ở khu vực 1 (có xác nhận của Thủ trưởng từ cấp trung đoàn hoặc Quận, Huyện trở lên);
+ Công nhân viên chức có thời gian làm việc liên tục từ 24 tháng trở lên không ở khu vực 1 (có xác nhận của cơ quan cho đi học)
- Đối tượng 07:
+ Con thương binh, con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%(có xác nhận của phòng LĐ TBXH)
+ Con người được hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động dưới 81% (có xác nhận của phòng LĐ TBXH);
Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên đối với quân nhân, công an phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành dự thi là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi.
Người có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.
3.4.2 Chính sách ưu tiên theo khu vực
a) Ưu tiên theo khu vực được xác định theo nơi làm việc hoặc theo nơi học và tốt nghiệp  trung học:
- Người có thời gian làm việc liên tục từ 24 tháng trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo nơi học và tốt nghiệp trung học trước khi đi làm việc tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên theo khu vực cao hơn.
- Người học liên tục và tốt nghiệp trung học tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong 3 năm học trung học có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên ở khu vực đó.
b) Các khu vực tuyển sinh được phân chia như sau:
Khu vực 1 (KV1) gồm các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo, trong đó có các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.
Khu vực 2-Nông thôn (KV2-NT)  gồm các xã, thị trấn không thuộc KV1, KV2, KV3.
Khu vực 2 (KV2)  gồm các thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã; các huyện ngoại thành của các thành phố trực thuộc trung ương.
Khu vực 3 (KV3)  gồm các quận nội thành của các thành phố trực thuộc trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện ưu tiên khu vực.
Các khu vực ưu tiên trong tuyển sinh được Bộ GD&ĐT công bố cụ thể trong tài liệu tuyển sinh năm 2015.
3.5. Các đối tượng được xét tuyển thẳng và đại học  hình thức VLVH
a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
b) Người đã dự thi và trúng tuyển vào trường đại học Thương mại (hệ chính quy hoặc hình thức VLVH) nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung, nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc tổng đội Thanh niên xung phong giới thiệu nếu đủ điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và chưa quá 5 năm kể từ ngày dự thi đại học thì được xem xét nhận vào học.
c) Người đã dự thi và trúng tuyển vào trường đại học Thương mại hình thức VLVH nhưng vì lý do công tác, sức khoẻ đặc biệt khó khăn ... không thể tiếp tục theo học, có đơn xin bảo lưu kết quả, có ý kiến xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương, đã được nhà trường xem xét cho bảo lưu, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và chưa quá 1 năm kể từ ngày dự thi.
d) Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học có nguyện vọng học đại học ngành học khác theo hình thức VLVH, được xét tuyển thẳng vào đại học theo hình thức VLVH.
4. HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
4.1. Hồ sơ
Hồ sơ tuyển sinh gồm có :
1) Phiếu tuyển sinh (theo mẫu quản lý thống nhất của Bộ GD&ĐT và do trường ĐH Thương mại phát hành) có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương (Phường, Xã) trực tiếp quản lý.
2) Bản sao giấy khai sinh 
3) 06 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm (cùng kiểu chụp) có trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ dự thi (có ghi rõ Họ tên và ngày tháng năm sinh vào mặt sau của ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào Phiếu tuyển sinh và Phiếu đăng ký có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận
4) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trung học (đối với những người thi ngay trong năm tốt nghiệp).
5) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)
6) 2 Phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh
4.2. Thủ tục nộp hồ sơ
Thí sinh mua hồ sơ và nộp hồ sơ cùng lệ phí thi và lệ phí ôn thi tại Trường Đại học Thương mại. Không nhận hồ sơ không đúng mẫu, thiếu thủ tục, kê khai, xác nhận không đầy đủ, không rõ ràng (có tẩy, xoá, không trùng khớp giữa các giấy tờ kê khai, xác nhận không do cơ quan có thẩm quyền ...)
Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, nếu có sự thay đổi về gia đình hoặc bản thân, thí sinh có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Trường và trước ngày thi phải nộp bổ sung đầy đủ giấy tờ. Sau ngày thi không nhận các giấy tờ bổ sung.
            Khi tới nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp để kiểm tra, cán bộ nhận hồ sơ sau khi kiểm tra văn bằng chính phải ký xác nhận vào bản sao.
Thí sinh sau khi nộp hồ sơ được nhận giấy biên nhận nộp hồ sơ và biên lai thu lệ phí, được thông báo kế hoạch ôn tập, thời gian làm thủ tục dự thi. Hồ sơ đăng ký dự thi không trả lại.
Sau khi thi tuyển 01 tháng, thí sinh trực tiếp liên hệ với Trường Đại học Thương mại để biết kết quả. Số trúng tuyển nhà trường có giấy báo cho từng thí sinh tới làm thủ tục nhập học.
Thí sinh trúng tuyển không có điều kiện nhập học, muốn được bảo lưu kết quả thi phải có đơn trình bày lý do, có ý kiến xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền quản lý chậm nhất sau 15 ngày so với thời hạn nhập học. Nhà trường chỉ xem xét cho bảo lưu nếu có lý do chính đáng, thời gian bảo lưu không quá 01 năm.
5. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH  
5.1 Dự kiến kế hoạch tuyển sinh như sau:
            - Nhận hồ sơ đến hết ngày 22/12/2017.
            - Tổ chức ôn tập từ ngày 27/11/2017.
            - Dự kiến  thi  vào tháng 01/2018
5.2 Thông báo kết quả trúng tuyển
- Kết quả thi, Điểm chuẩn xét tuyển và Danh sách trúng tuyển được công bố trên Websites của Trường Đại học Thương mại (http://www.tmu.edu.vn)
- Số thí sinh trúng tuyển nhà trường có giấy báo cho từng thí sinh tới làm thủ tục nhập học.
   Thông tin chi tiết liên hệ tại:
Văn phòng tuyển sinh, nhà A (bên phải cổng chính trường ĐH Thương mại)
Phòng 109, 111 nhà D (bên trái cổng chính)
Điện thoại: 04.38374114 - Hotline: 0934543007
Website: http://taichuc.tmu.edu.vn
 

 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây